Tervezési követelmények

GMBSZ ÜZEMELTETÉS KÖVETELMÉNYEI

Gázvezeték tervezés6.1. ÜZEMELTETÉS

A fogyasztó, a felhasználó, illetve az üzemeltető (a továbbiakban együtt: üzemeltető) köteles a csatlakozó vezetéket és a fogyasztói berendezést:

rendeltetésszerű állapotban tartani,
rendeltetésszerűen üzemeltetni,
a szükséges ellenőrzéseket és karbantartását a gyártói előírások alapján rendszeresen elvégeztetni,
minden vonatkozó biztonsági előírást betartatni,
a hatósági, illetve az engedélyes ellenőrzése során az ellenőrzés feltételeit biztosítani,
legalább ötévenként műszaki-biztonsági szempontból felülvizsgáltatni.

Az ipari és mezőgazdasági fogyasztói berendezés és a csatlakozó vezeték üzemeltetője köteles a biztonságos üzemeltetéshez szükséges szakképzett létszámot biztosítani.

Az üzemeltető a csatlakozó vezeték és a fogyasztói berendezés biztonságos üzemét veszélyeztető körülmény észlelése esetén annak kijavítására, a kijavítás megtörténtéig a használat szüneteltetése mellett haladéktalanul intézkedni tartozik.

A fogyasztói berendezés üzemeltetésének műszaki-biztonsági feltételeit befolyásoló üzemeltetési körülményeinek megváltoztatása (pl.: nyílászárók cseréje vagy tömítése, elszívó szellőzés létesítése, stb.) tervezői felülvizsgálatot követően történhet.

A gázmérő üzemeltetése és a vonatkozó jogszabályok szerinti időszakos hitelesíttetése eltérő megállapodás hiányában a mérő tulajdonosának kötelezettsége.

Az engedélyes a már üzembe helyezett csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés üzemét részben, vagy egészben – a kizárás alapjául szolgáló állapot fennállásáig – letilthatja, ha az üzemeltető:

 a csatlakozó vezetéket és a fogyasztói berendezést az életre,
 a testi épségre,
 az egészségre vagy,
 a biztonságra veszélyes módon, nem rendeltetésszerűen használja,
 ha a nyomásszabályozó, vagy a gázmérő működését befolyásolja,
 a fogyasztói berendezés ellenőrzését, illetve
 a gázmérő leolvasását az engedélyes megbízottja részére nem teszi lehetővé.

6.2. KARBANTARTÁS

Az ingatlan tulajdonosa, használója, tartályos pébégáz ellátás esetén az üzemeltető eltérő megállapodás hiányában köteles gondoskodni a csatlakozó vezeték és a fogyasztói berendezés rendszeres karbantartásáról, javításáról szükség szerinti cseréjéről. A tulajdonos köteles a létesítményre vonatkozó kezelési és karbantartási utasításokat a karbantartások előírt gyakoriságával, a csatlakozó vezeték és a fogyasztói berendezés tartozékainak gyártói előírásai és a létesítményre vonatkozó tervezői előírások szerint végrehajtani. Ezt a kötelezettségét az ingatlan bérlőjére, használójára, üzemeltetőjére átháríthatja.

A karbantartást, javítást a gyártó, vagy megbízottja, csatlakozó és fogyasztói vezeték és tartozékai esetén a 5.4. “ÜZEMBEHELYEZÉS”pont szerinti kivitelezői jogosultsággal rendelkező személy vagy szervezet végezheti.

A fogyasztói főelzáró karbantartása és javítása az engedélyes kötelessége saját költségén.

A gyártómű karbantartásra vonatkozó előírásaitól eltérni a hibaelemzések eredményeire figyelemmel lehetséges.

6.3. IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATOK

6.3.1. A felhasználó, fogyasztó, által kezdeményezett legalább 5 évenként esedékes műszaki-biztonsági felülvizsgálat

A jogszabály értelmében a csatlakozó vezeték és gázfogyasztó berendezés időszakos (legalább ötévenkénti) műszaki-biztonsági felülvizsgálatának elvégeztetése (7.7. sz. melléklet) a tulajdonos kötelessége. Ezt a kötelezettségét az ingatlan bérlőjére, használójára, üzemeltetőjére átháríthatja.

6.3.1.1. Földgáz csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés törvényben109 előírt időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálat végzésének személyi feltétele:

– a földgáz ellátásban műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról szóló rendeletben, vagy
– a gázszerelők nyilvántartásáról szóló rendeletben előírt képzettség
– és a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal által vizsgakötelesen kiállított, az adott műszaki-biztonsági felülvizsgálat végzésére jogosító igazolvány.
– Nem megfelelő munkavégzés, vagy a műszaki-biztonsági felülvizsgálói jogosultsággal való bárminemű visszaélés esetén a felülvizsgálatok végzésére jogosító igazolvány visszavonása a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal jogköre. A gázkészüléknél elhelyezett tűzoltó készülékeket eltérő megállapodás hiányában az üzembentartó köteles a jogszabályban meghatározott időszakonként ellenőriztetni.

6.3.1.2. Pébégáz csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatát az engedélyes, vagy olyan szervezet, vagy vállalkozó azon alkalmazottja végezheti, aki a vonatkozó rendelet feltételeinek megfelel.

A pébégáz ellátó rendszereknél elhelyezett tűzoltó készülékeket eltérő megállapodás hiányában, a felhasználó, fogyasztó köteles a jogszabályban meghatározott módon üzemben tartani.

A gázkészüléknél elhelyezett tűzoltó készülékeket eltérő megállapodás hiányában az üzembentartó köteles a jogszabályban meghatározott időszakonként ellenőriztetni.

A csatlakozó vezeték és gázfogyasztó berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálati tevékenységének ellenőrzése a Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság feladata.

6.3.1.3. Robbanásbiztos (RB) berendezések időszakos felülvizsgálata

Annak biztosítására, hogy a villamos berendezés a robbanásveszélyes térségben a folyamatos használata során kielégítő állapotban maradjon, a szabvány szerint időszakonként vizsgálatnak kell alávetni:

Rendszeres időszakonként felülvizsgálatot kell végezni.

Az időszakos felülvizsgálat időintervallumát a hivatkozott szabvány116 és a várható állapotromlást figyelembe véve kell meghatározni.

Az időintervallum rögzítése után a villamos berendezésen közbenső mintavételes felülvizsgálatot kell végezni a javasolt időintervallum alátámasztása vagy módosítása céljából. Ugyancsak meg kell határozni a felülvizsgálat fokozatát, majd újra mintavételes felülvizsgálatot kell alkalmazni a javasolt fokozat alátámasztására vagy módosítására. A felülvizsgálatok közötti időintervallum és a felülvizsgálatok fokozatának igazolása céljából a felülvizsgálati eredmények rendszeres elemzése szükséges.

Bármilyen csere vagy javítás, módosítás vagy beállítás után az érintett berendezéselemeket felül kell vizsgálni.

Ha a térség besorolásában változás történik, vagy a gyártmány egyik helyről áthelyezésre kerül egy másikra, akkor ellenőrizni kell, hogy a védelmi mód, az alkalmazási csoport és a hőmérsékleti osztály megfelel-e a megváltozott feltételeknek.

Ha a vizsgálat során a berendezés vagy gyártmány szétszerelték, biztosítani és dokumentálni kell, hogy összeszereléskor a védelmi mód változatlanul fennmaradjon.

6.4. HATÓSÁGI IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATOK

A [11/2004. (II.13.) GKM rendelet a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról 9. §-ában] előírt műszaki-biztonsági felügyeleti hatósági feladatokat ugyanezen rendelet 1.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint első fokon a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal területileg illetékes Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóságai, másodfokon a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal látja el.